اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۵ دی ۱۳۹۸
برگزار کننده : دبیرخانه دائمی کنفرانس
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه
تاریخ برگزاری : ۲۵ دی ۱۳۹۸
برگزار کننده : دبیرخانه دائمی کنفرانس
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
تاریخ برگزاری : ۳۱ تیر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : مدیریت
سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
تاریخ برگزاری : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : مدیریت
چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تاریخ برگزاری : ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : اصفهان
گروه : علوم انسانی
چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ برگزاری : ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : اصفهان
گروه : علوم انسانی
سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
تاریخ برگزاری : ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : مشهد
گروه : کشاورزی