شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی به یکی از دوستانتان دارید :