کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
تاریخ برگزاری : ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : کشاورزی
ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
تاریخ برگزاری : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه علمی کاربردی واحدپارس آباد1، جهاد دانشگاهی پارس آباد و موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا
محل برگزاری : تهران
گروه : کشاورزی
کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی (با تاکید بر زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ)
تاریخ برگزاری : ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : علوم انسانی
چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
تاریخ برگزاری : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
تاریخ برگزاری : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : مدیریت
کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
تاریخ برگزاری : ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده : انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
چهارمین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران
تاریخ برگزاری : ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : کشاورزی