برچسب : Michael Howlett
THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF POLICY TOOLS ابزارهای سیاستگذاری

راهنمای ابزارهای سیاستگذاری

ترجمه کتاب  THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF POLICY TOOLS Edited by Michael Howlett مایکل هاولت راهنمای ابزارهای سیاستگذاری .ابزارهای خط مشی گذاری ترجمه مجتبی اسدپور