دانشگاه شیخ بهایی

كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در زبان شناسي كاربردي و مطالعات ترجمه دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

مدرسه تابستانی طبیعت گرایی علمی

طبیعت گرایی علمی

اولین مدرسه تابستانی طبیعت گرایی علمی  شنبه ۱۰ شهریور ۹۷  ۰۸:۰۰ الی   چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷  ۱۹:۰۰ تهران