عضویت در خبرنامه

دانشگاه شیخ بهایی

كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در زبان شناسي كاربردي و مطالعات ترجمه دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

مدرسه تابستانی طبیعت گرایی علمی

طبیعت گرایی علمی

اولین مدرسه تابستانی طبیعت گرایی علمی  شنبه ۱۰ شهریور ۹۷  ۰۸:۰۰ الی   چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷  ۱۹:۰۰ تهران  

مناظره سیاسی بصیرتی

دکتر مهدی مطهر نیا استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل   دکتر قدیری ابیانه  استراتژیست و سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا  

دوره جامع آموزشی - کاربردی آینده پژوهی

جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

  اساتید دوره : دکتر مهدی مطهرنیا . استاد دانشگاه و آینده پژوه و تئوریسین سیاسی دکتر عبدالمجید کرامت زاده . دکتری آینده پژوهی فناوری و طراحی سناریو