شناسه خبر : 139
سرویس : علوم پزشکی
تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۱:۲۹

آئين نامه استفاده از دوره فرصت مطالعاتي علوم پزشكي

علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دوره فرصت مطالعاتي  علوم پزشكي

 

آئين نامه اجرايي استفاده از دوره فرصت
مطالعاتي  اعضاي هيئت علمي دانشگاهها, دانشكده ها
و موسسات تحقيقات علوم پزشكي

مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال و به منظور ايجاد فرصت لازم جهت بهره گيري اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و دانشكده ها و موسسات تحقيقات علوم پزشكي  وابسته به وزارت بهداشت ,درمان وآموزش پزشكي از دستاوردهاي علمي و پژوهشي وآشنايي آنها با دانش نويين بشري در عرصه هاي علوم پزشكي وانتقال آن به موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور و تبادل اطلاعات و تجارب حاصله, اين آيين نامه تدوين گرديد.

اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و دانشكده ها و موسسات آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي كشور ( كه در اين آيين نامه دانشگاه ناميده مي شوند) مي توانند طبق ضوابت مندرج در آيين نامه ازدوره فرصت مطالعاتي ( كه دراين آيين نامه دوره ناميده مي شود) استفاده نمايند.

ماده1- استادان , دانشياران واستادياران تمام وقت رسمي قطعي آموزشي يا پژوهشي دانشگاهها مي توانند از اين دوره در هر نوبت حداقل سه ماه و حداكثر12 ماه استفاده نماييد.

تبصره1-استفاده از دوره صرفأ به صورت پيوسته و متداوم در خارج از كشور به ازاء حداقل 5 سال خدمت مداوم تمام وقت جهت هر نوبت براي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  , شهيد بهشتي, ايران, اصفهان, اهواز, تبريز, شيراز و مشهد و چهار سال يكبار براي ساير دانشگاهها خواهد بود.

تبصره2- استفاده ازاين دوره به صورت متداوم ويا متناوب در داخل كشور به ازاء حداقل چهار سال خدمت ميباشد.

تبصره3- استفاده مربيان واعضاي هيئت علمي رسمي آزمايشي صرفأ از دوره فرصت مطالعاتي در داخل كشور , برابر مفاد اين ايين نامه بلامانع است.

ماده2- استفاده از اين دوره براي تمام متقاضيان واجد شرايط بر اساس امتيارات مندرج در مواد 3,2,1آيين نامه ارتقاء اعضاء هيئت علمي  و ديگر فعاليتها وبا رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از زمان استفاده ازآخرين فرصت مطالعاتي ( يا تاريخ استخدام رسمي آزمايشي براي كساني كه از اين دوره استفاده ننموده اند) بشرح زير خواهد بود.

تبصره1-در هر سال حداكثر ده درصد اعضاء هيئت علمي در هر دانشگاه مي توانند از اين دوره استفاده نمايند.

تبصره2- در صورتيكه تعداد واجد شرايط استفاده از دوره بيش از حد نصاب تعيين شده باشد انتخاب متقاضيان بر اساس تعيين الويت بر مبناي جمع امتياز كسب شده از موارد زير مي باشد:

الف- ارتباط دوره با فعاليتهاي پژوهشي متقاضي در جهت رفع نيازهاي كشور (حداكثر 15 امتياز)

ب- ارتباط دوره با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه متبوع (حداكثر 15 امتياز)

ج- ميزان مشاركت متقاضي در هر يك از فعاليتهاي آموزشي, پژوهشي وخدماتي – اجرايي برابر آيين نامه ارتقاء (حداكثر امتيازبراي هر فعاليت 10و جمعا حداكثر30امتياز به ازاء هر سال‌)

د- امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب به ازاءهر سال 10 امتياز

ه- خدمت در مراكز تحقيقا تي صنعتي , توليدي وخدماتي در مناطق محروم كشور به صورت مإموريت تمام وقت به ازاء هر سال كامل 15 امتياز

ماده 3-دانشگاه يا موسسه اي به عنوان موسسه ميزبان داخل يا خارج از كشور جهت انجام دوره قابل قبول است كه مورد تا ئيد دانشگاه محل خدمت عضو هيئت علمي بوده بنحوي كه متقاضي بتواند به پيشرفتهاي علمي , فني و تحقيقاتي كه در منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست , دست يابد.

تبصره1- در رابطه با دوره فرصت مطالعاتي در خارج كشور , صلاحيت كشور و واحد ميزبان , مدت وموضوع دوره فرصت مطالعاتي مي بايست در مرحله اول به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده و پس از اعلام مراتب توسط رئيس دانشگاه به معاون تحقيقات وفنآوري وزارت متبوع , در مرحله بعدي به تا ييد كميته مربوطه در حوزه معاونت ياد شده برسد.

تبصره2-  شرايط ميزباني دوره در داخل كشور به شرح ذ يل مي باشد :

گروهها وبخشهاي آموزشي دانشگاهها يا مراكز پژوهشي كه از اين به بعد "واحد ميزبان ناميده" خواهند شد براي رشته مورد نظر جهت گذراندن دوره داخلي مي بايست داراي شرايط ذيل باشند:

الف-  تعداد محققان تمام وقت داراي درجه دكتراي تخصصي(PhD) يا تخصص دررشته مورد نظر ميباشد حداقل5 نفر باشد.

ب- تعداد مقالات چاپ شده محققان واحد ميزبان در رشته مورد نظر براي دوره فرصت مطالعاتي در مجلات معتبر در 5 سال اخير ميبايست حداقل 2 مقاله به ازاي هر محقق بوده وحداقل 20 درصد آنها در مجلات خارجي چاپ شده باشد.

ج-  تعداد طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته ويا در دست اجراي واحد ميزبان در رشته مورد نظر در 5 سال گذشته حداقل 3 طرح باشد.

د- واحد ميزبان مي بايست امكانات كا في جهت اجراي طرح مورد نظر در دوره از جمله فضاي فيزيكي , تجهيزات پيشرفته و سيستم تداركاتي مناسب براي تهيه مواد و وسايل پژوهشي را دارا باشد.

ه- هريك از اعضاي هيئت علمي  واحد ميزبا ن در 5 سال گذشته (قبل از شروع دوره فرصت مطالعاتي) ميبايست راهنمايي حداقل 3 پايان نامه دكتراي تخصصي (PhD) تخصص و يا فوق تخصص پزشكي را انجام داده باشند.

تبصره 3- به منظور ارزيابي واحدها از نظر قابليت ميزباني برنامه دوره داخل كشور ,كميته تخصصيتحت عنوان « ارزشيابي واحدهاي واجد شرايط جهت ميزباني دوره فرصت مطالعاتي  داخل كشور » مركب از اعضاي زير تشكيل خواهد شد:

الف- يكنفر به انتخاب معاون تحقيقات وفنآوري كه دبير كميته نيز خواهد بود.

ب- حسب مورد , يكنفراز اعضاي هيئت ممتحنه رشته مربوطه به انتخاب معاون آموزشي وامور دانشگاهها

ج- حسب مورد, يكنفر از محققان واحد متقاضي ميزباني به انتخاب رئيس واحد

د- حسب مورد, دو نفر از محققان برجسته در رشته مورد تقاضا به انتخاب معاون تحقيقا ت وفنآوري

توضيح اينكه:

دبير خانه بررسي در متقاضيان براي ميز باني دوره فرصت مطالعاتي تحت نظر دبير كميته در معاونت تحقيقات و فنآوري تشكيل خواهد شد.

كليه درخواستهاي متقاضيان جهث ميزباني ميبايست حداكثر تا پايان اسفند ماه هر سال از طريق رئيس دانشگاه به دبير خانه كميته تخصصي ارسال گردد. كميته موظف است صلاحيت واحد متقاضي را بررسي و تا شروع سال تحصيلي بعد( مهر ماه) نتيجه را به متقاضيان ميزباني و كليه دانشگاهها و موسسات علوم پزشكي كشور اعلام نمايد.

كميته تخصصي ميبايست هر 3 سال يكبار صلاحيت تائيد شده واحد ميزبان را مورد ارزشيابي مجدد قرار  دهد .

در صورتي كه واحدي جهت ميزباني اين دوره مورد تصويب كميته تخصصي ارزشيابي قرار گرفت, متقاضي پس  از انتخاب يكي از اعضاي هيئت علمي واحد ميزبان جهت راهنمايي انجام دوره به رئيس واحد معرفي خواهد شد.

 ماده4-  در خواست متقاضي جهت استفاده از دوره فرصت  مطالعاتي خارج از كشور پس از كسب نظر مدير گروه آموزشي مربوطه و تائيد رئيس دانشكده ويا موسسه براي بررسي كارشناسي به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال و نتيجه پس از طرح در شوراي پژوهشي جهت اخذ تصميم به رئيس دانشگاه اعلام مي گردد. رئيس دانشگاه در صورت موافقت با اعطاي دوره فرصت مطالعاتي بايد مراتب را جهت اقدامات لازم به معاونت تحقيقات و فنآوري منعكس نمايد.

 تبصره1- استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيلي براي اخذ مدرك دانشگاهي نمي باشد ودر اين مدت فقط از مقرري ارزي مربوط به هزينه زند گي  وحق تكفل وعائله مندي مي تواند استفاده نمايد.

 تبصره2- هزينه هاي بيمه درماني جهت متقاضي واعضاي خانواده همراه وي بر اساس سقف تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح كشور ( بانك مركزي...) قابل پرداخت خواهد بود.

 ماده5- متقاضي در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايد كه به مدت 3 برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه متبوع  خدمت نمايد . به منظور حسن اجراي اين تعهد , متقاضي ميبايست به ميزان 2 برابر كل هزينه هاي  ارزي وريالي كه قرار است در طول استفاده از دوره فرصت مطالعاتي دريافت دارد ( مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعيين خواهد شد) تعهد بسپارد چگونگي اخذ تعهد به عهده دانشگاه متبوع مي باشد.  

 متقاضي براي سپردن تعهد فوق به تشخيص دانشگاه ميتواند به يكي از دوروش زير با توجه به ساير مقررات اقدام نمايد:

الف- سپردن وثيقه ملكي

ب- سپردن ضمانت نامه معتبر كارمندي يا سپردن وجه نقد يا اوراق بهادار همانند سفته و بيمه نامه ( به غير از چك).

 ماده6- اعضاء هيات علمي در مدت استفاده از دوره خارج از كشور از حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهند كرد. دانشگاه متبوع موظف است هزينه رفت و برگشت؛ هزينه عوارض گذر نامه و خروج از كشورانها و خانواده شان ( حداكثر5 نفر با احتساب متقاضي)  را فقط يك بار در طول هر دوره پرداخت نمايد.

 ماده7-حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي كه از دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور استفاده مي نمايد مطابق با ايين نامه ماموريتها توسط دانشگاه مبدا پرداخت خواهد شد. واحد ميزان حتي الامكان تسهيلات رفاهي نظير مسكن را براي اين اعضا فراهم خواهد نمود.

ماده8- در دوره داخل كشورهزينه رفت وبرگشت متقاضي وخانواده وي (حداكثر5 نفر با احتساب متقاضي) يك بار در طول مدت استفاده از هر دوره از محل اعتبارات دانشگاه مبدا قابل پرداخت مي باشد .

 ماده9- لازم است دانشگاهها اعتبارات لازم را جهت انجام دورههاي فرصت مطالعاتي اعضاي هييت علمي خود در بودجه سالانه پيش بيني ومنظورنمايد.

تبصره1- ما به التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي انجام دوره فرصت مطالعاتي متقاضي وافراد خانواده همراه وي (5 نفر با احتساب متقاضي) با حقوق ومزاياي استفاده كننده از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.دريافت حق التحقيق از موسسه اموزشي محل طي دوره در خارج از كشور بلامانع ميباشد.

تبصره2- معادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني (موضوع تبصره2 ذيل ماده 4 اين ايين نامه) حداكثر به ميزان تعيين شده در دستور العمل هاي مربوطه پس از ارايه اسناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.

ماده10- در صورت وجود اعتبار تمام يا قسمتي از هزينه هاي لازم جهت اجراي طرح دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور از محل رديف متمركز مربوطه در معاونت تحقيقات و فن اوري تامين و در اختيار واحد ميزان قرار مي گيرد.

ماده11- استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتي موظف است گزارش پيشرفت مطالعه و تحقيقات خود را به فواصل معيني كه درهنگام اعزام و درهر مورد تعين خواهد گرديد (حدالاقل در فواصل زماني 3 ماهه) به دانشگاه متبوع خود ارسال نموده و حداكثر 2 ماه پس از پايان دوره نيز گزارش جامع فعاليت هاي علمي و پژوهشي خود در طول دوره را به دانشگاه مربوطه تسليم نمايد.

 تبصره1- گزارش ادواري و نهايي دوره فرصت مطالعاتي بايستي مورد بررسي و تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد. در صورت عدم تاييد شورا و يا در مواردي كه به هر دليل استفاده كننده از ارايه گزارشهاي ياد شده استنكاف ورزيده باشد، از استفاده دورههاي بعدي محروم خواهد شد. چنانچه گزارشهاي ادواري مورد تاييد شورا قرار نگرفت، دانشگاه ميتواند در صورت لزوم باقيمانده دوره فرصت مطالعاتي را لغو و مراتب را به استفاده كننده ابلاغ نمايد.

ماده12- مدت استفاده از دوره مطالعاتي جزو سابقه خدمت دانشگاهي استفاده كننده محسوب مي شود.

تبصره1- در مورد كساني كه گزارش انها مورد تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار نگيرد، مدت دوره جزو خدمت استفاده كننده محسوب نخواهد شد.

ماده13- عضو هيات علمي هنگام استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور نمي تواند از مرخصي استفاده نمايد.

ماده14- عضو هيات علمي در دوران استفاده از دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور علاوه بر حقوق و فوق- العاده مخصوص ميتواند از واحد ميزان حق التحقيق و نيز حق التدريس در دوره هاي اموزشي شبانه دريافت نمايد.

ماده15- انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتي ( پس از انكه متقاضي بخشي از ان را انجام داده است)  به عنوان يك بار استفاده از دوره براي وي محسوب مي گردد.

تبصره1- چنانچه متقاضي استفاده از دوره خارج ازكشوربه هردليل موفق به اخذ رواديد ورود به كشور ميزبان نگرديده ومراجعت نمايد،  با احتساب شرايط  و مدتي كه درخارج ازكشور بوده؛ پرداخت حداكثر يك ماه مقرري ارزي به وي بلامانع ميباشد.

تبصره2- در صورت انصراف عدم توفيق دراخذ روايد و يا نيمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتي در خارج از كشور، استفاده كننده موظف است نسبت به استرداد ارز مازاد دريافتي به بانك عامل اقدام نمايد. معاونت پژوهشي دانشگاه مسول پيگيري اين امر مي باشد.

تبصره3- در صورتي كه عضو هيات علمي پس از اتمام دوره فرصت مطالعاتي به موقع خود را به دانشگاه متبوع معرفي ننمايد، غايب محسوب و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

تبصره4- معاونت پژوهشي دا نشگاه موظف است هر 6 ماه يكبار گزارشات علمي حاصل از انجام دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي خود را با استفاده از شيوه هاي اطلاع رساني در اختيار ساير محققين كشور قراردهد.

ماده16- رييس دانشگاه يا موسسه واحد ميزان ( در صورت وابسته نبودن به دانشگاه) مي بايست نسبت به صدور گواهي نامه گذراندن دوره فرصت مطالعاتي داخل براي استفاده كننده اقدام نمايد.

ماده17- معاون پژوهشي دانشگاه موظف است اين آيين نامه را جهت اطلاع اعضاي هيات علمي به انهاابلاغ نمايد.

ماده18- نظارت بر حسن اجراي اين ايين نامه به عهده معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكي مي باشد.

اين آيين نامه به استناد ماده5 اصلاحي پيوست شماره6 ايين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي و پژوهشي كشور در يك مقدمه؛ 18 ماده و 18 تبصره در تاريخ17/11/80 به تصويب وزير بهداشت درمان و اموزش پزشكي رسيده از تاريخ مذكور لازم الاجرا مي باشد. آيين نامه قبلي و اصلاحيه هاي آن لغو و بدون اعتبار اعلام مي گردد.

 

2-1- در بررسي و اخذ تصميم نسبت به اعطاي استفاده از دوره , توجه به موارد ذيل ضروري است :

الف- رعايت كامل آئين نامه اجرائي استفاده از دوره فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها ، دانشكده ها و موسسات تحقيقاتي علوم پزشكي

ب- عرصه هائي كه برابر اعلام مراكز تحقيقاتي داخل كشور مجوز برگزاري دوره فرصت مطالعاتي داخل را اخذ نموده اند و امكان گذراندن آن در مراكز ياد شده ميسر است در الويت نمي باشند.

پ- با توجه به محدوديت هاي اعتباري به ويژه يارانه ارزي ، دوره هاي كوتاه مدت تر و نيز در عرصه هائي كه موجب انتقال دانش و فناوري نوين از مراكز معتبر علمي مي باشد در اولويت خواهند بود.

ماده 2 : ميزان پرداخت يارانه به شرح ذيل مي باشد:

1-2- ميزان مقرري ماهانه متعلقه استفاده كننده بر اساس كشور محل طي دوره :

نام كشور

ميزان مقرري (دلار آمريكا)

نام كشور

ميزان مقرري (دلار آمريكا)

نام كشور

ميزان مقرري (دلار آمريكا)

پاكستان

450

زلاند نو

950

بلژيك

1100

هندوستان

450

ايتاليا

1000

استراليا

1200

سوريه

450

اتريش

1000

فرانسه

1200

لبنان

450

دانمارك

1000

نروژ

1200

روسيه

600

فنلاند

1000

عربستان

1200

مالزي

750

آلمان

1100

سوئيس

1200

هلند

800

سوئد

1100

آمريكا

1500

اسپانيا

850

كانادا

1100

كره جنوبي

1500

انگليس

1500

ژاپن

2000

فيليپين

500

تايوان

1460

قبرس

750

آفريقاي جنوبي

800

 

1-1-2- مقرري متعلقه بابت همسر به ميزان 60 درصد و بابت فرزندان (حداكثر دو فرزند ) هر يك به ميزان 30 درصد مقرري مندرج در جدول فوق الذكر مي باشد.

2-1-2- پرداخت هر گونه شهريه ممنوع است.

2-2- پس از بررسي و تصويب اعطاي دوره توسط كميته فرصت مطالعاتي و اخذ تعهد نامه و ضمانت محضري ، نسبت به صدور ابلاغ استفاده از دوره به عنوان استفاده كننده , با امضاي بالاترين مقام مسئول اقدام گردد. اين ابلاغ مي بايست شامل تاريخ تصويب ، رشته و يا عرصه مورد نظر ، دانشگاه و كشور محل طي دوره مدت دوره و نيز هزينه هاي ماهانه قابل پرداخت
( مطابق بندها 1-2 و 1-1-2 اين دستورالعمل ) باشد.

1-2-2- در صورت لزوم جهت اخذ رواديد , صدور گواهي نامه به زبان انگليسي بلامانع خواهد بود.

2-2-2- صدور حواله هاي بانكي به امضاي بالاترين مقام  مسئول و يا نماينده وي و ذيحساب صرفاً جهت پرداختهاي سه ماهه بوده و پرداخت هزينه هاي سه ماهه هاي بعدي موكول به دريافت گزارش پيشرفت كار دوره و تأييد كميته مي باشد.

3-2-2- استفاده كننده متعهد خواهد بود چنانچه خود و يا هر يك از همراهان ديرتر از زمان تعيين شده عزيمت و يا زودتر از آن به كشور مراجعت نمودند , نسبت به استرداد ارز مصرف نشده ظرف مهلت مقرر اقدام نمايند.

4-2-2- در سال 1382 ميزان يارانه ارزي پرداختي در قالب برنامه 31239 رديف 129105 به ازاي هر دلار 5950 ريال خواهد بود.

ماده 3: استفاده كننده از دوره موظف مي باشد در بازگشت نسبت به ارائه دستاوردهاي خود در عرصه مورد مطالعه به صورت تهيه و ارائه گزارش كامل به صورت مكتوب و يا لوح فشرده جهت درج در كتابخانه , ارائه سخنراني در مجامع علمي داخل كشور به ويژه دوره هاي آموزشي مداوم / باز آموزي و غيره , ارائه سخنراني در همايش اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه محل خدمت ... اقدام نموده و تسويه حساب يا استفاده كننده موكول به انجام آن خواهد بود.

ماده 4: مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده رئيس دانشگاه / دانشكده / موسسه تحقيقات علوم پزشكي و سازمان ذيربط و مسئوليت نظارت بر آن به عهده معاون آموزشي و امور دانشگاهي وزارت متبوع مي باشد.

 

 

دكتر مسعود پزشكيان

وزير

 

فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها ، دانشكده ها و موسسات تحقيقات علوم پزشكي

 

1- مشخصات متقاضي

نام و نام خواندگي :                      نام پدر :             تاريخ تولد :             محل تولد :

شماره و محل صدور شناسنامه :             وضعيت تاهل :           تعداد فرزندان :

دانشگاه محل خدمت :                          دانشكده :                  بخش / گروه :

مرتبه دانشگاهي :                پايه :          آخرين مدرك و رشته تحصيلي :

نام دانشگاه و كشور محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي :

v  تصوير آخرين حكم حقوقي پيوست گردد.

 

2- مشخصات محل طي دوره

كشور :           شهر :          دانشگاه / موسسه :               بيمارستان / بخش / گروه :

مدت پذيرش اخذ شده :       ماه                   از تاريخ                       تا تاريخ

حمايت هاي اعلام شده توسط محل طي دوره ( مالي ، اقامتگاهي ، آزمايشگاهي ....)

عنوان پروپزال تدويني پذيرفته شده جهت انجام مطالعه در طي دوره :

به زبان فارسي :

 

به زبان انگليسي :

v    تصوير آخرين پذيرش اخذ شده و خلاصه پروپزال ( به زبان انگليسي ) پيوست گردد.

 

3- ميزان آگاهي به زبان انگليسي

صحبت كردن

خواندن

نوشتن

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

                       

 

4- ميزان آگاهي به ساير زبانهاي خارجي

نوع زبان

صحبت كردن

خواندن

نوشتن

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- آثار علمي متقاضي (طي پنجساله گذشته ):

عنوان اثر

كتاب

مقاله

ناشر

تاريخ نشر

تاليف

ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- ماموريتهاي آموزشي متقاضي (طي پنج ساله گذشته )

 

نوع ماموريت

مدت ماموريت

كشور

بورس تحصيلي

فرصت مطالعاتي

دوره كمتر از 90 روز

كنگره / سمينار و ساير موارد

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء متقاضي و تاريخ

 

در خواست سركار خانم / جناب آقاي                 عضو هيات علمي دانشگاه در تاريخ             در كميته فرصت مطالعاتي مطرح و پس از بررسي به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:

 

نام و نام خانوادگي اعضاء كميته :                                 امضا

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

دستورالعمل پرداخت يارانه ريالي هزينه هاي انجام دوره هاي فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها ، دانشكده ها / موسسات تحقيقات علوم پزشكي و سازمان هاي ذيربط

 

اين دستور العمل با توجه به آئين نامه اجرائي استفاده از دوره فرصت مطالعاتي اعضاء هيئت علمي دانشگاهها ، دانشكده ها و موسسات تحقيقات علوم پزشكي (ابلاغيه وزارتي شماره 16452 مورخ 17/11/1380) و به منظور هماهنگي در ميزان پرداخت يارانه ريالي در سال 1382 به شرح ذيل تنظيم گرديد:

ماده 1: مراحل اجرائي با رعايت مفاد آئين نامه مربوطه و در خصوص اعضاء هيئت علمي رسمي قطعي در مرتبه استادياري و بالاتر به شرح ذيل خواهد بود:

1-1-            تكميل و ارائه فرم درخواست استفاده از دوره توسط متقاضي ( فرم پيوست مي باشد) ملزم به پذيرش اخذ شده و پروپزال تدويني ( به زبان انگليسي ) جهت انجام مطالعه در خارج از كشور و تصوير آخرين حكم حقوقي

1-1-1- تائيديه پذيرش از دانشگاه يا موسسه خارج از كشور مي بايست به نام متقاضي صادر و حداقل شامل :تاريخ شروع دوره ، مدت آن ، موضوع مورد مطالعه در طي دوره ، امكاناتي كه در اختيار متقاضي قرار داده مي شود و نيز بخش / لابراتوار مورد نظر باشد.

2-1- مطرح نمودن فرم درخواست همراه مدرك مربوطه در كميته فرصت مطالعاتي دانشگاه جهت بررسي و اخذ تصميم

1-2-1- اعضاء كميته فرصت مطالعاتي دانشگاه به شرح ذيل خواهند بود:

1-     رئيس دانشگاه              رئيس كميته

2-     معاون پژوهشي دانشگاه         دبير كميته

3-     معاون آموزشی دانشگاه

4-     روساي دانشكده و مراكز تحقيقاتي تابعه

5-     يك نفر از اعضاء هيئت علمي علوم پايه به انتخاب رئيس دانشگاه

6-     يك نفر از اعضاء هيئت علمي علوم باليني داخلي به انتخاب رئيس دانشگاه

7-       يك نفر از اعضاء هيئت علمي علوم باليني جراحي به انتخاب رئيس دانشگاه

 

انتهای پیام/

امتیازدهی به مطلب

اشتراک گذاری

فیسبوک توئیتر گوگل پلاس فیس نما کلوب تلگرام واتس اپ اینستاگرام

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.