اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان
تاریخ برگزاری : ۲۱ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محل برگزاری : تهران، انتهای بزرگراه ستاری، دانشگاه علوم و تحقیقات، کتابخانه مرکزی دکتر حبیبی، مرکز همایشهای بین المللی
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۸ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : علوم انسانی
دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۷ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ برگزاری : ۲۹ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : علوم انسانی
هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تاریخ برگزاری : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
برگزار کننده : مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مشارکت دانشگاه تهران
محل برگزاری : سالن همایشهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
گروه : علوم انسانی
همایش  بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ومحیط زیست
تاریخ برگزاری : ۲۸ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده : انجمن افق های نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : کشاورزی
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۲ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
محل برگزاری : قم
گروه : علوم انسانی