هفتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول
تاریخ برگزاری : ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : علوم پایه
هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر
تاریخ برگزاری : ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : علوم انسانی
هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
تاریخ برگزاری : ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : کشاورزی
هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
تاریخ برگزاری : ۱۴ آبان ۱۴۰۰
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : علوم انسانی
نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
تاریخ برگزاری : ۱۴ آبان ۱۴۰۰
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : علوم انسانی
دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
تاریخ برگزاری : ۱۴ آبان ۱۴۰۰
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : علوم انسانی
سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات
تاریخ برگزاری : ۱۴ آبان ۱۴۰۰
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : فنی و مهندسی