بانکداری و محیط زیست
تاریخ شروع : ۱۹ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۱۹ دی ۱۳۹۵
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : مرکز آموزش علمی کاربردی بانک تجارت
محل برگزاری : مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
توضیحات : با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال 1395 توسط رهبر معظم انقلاب به نام "اقتصاد مقاومتی ; اقدام و عمل" نقش آفرینی سیستم بانکی کشور در نیل به اهداف بخشهای مختلف اقتصادی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اقتصاد مقاومتی برنامه ای است که بر اساس آن رشدی پایدار و بلند مدت در سطحی مطلوب برای کشور فراهم می شود. بر این اساس معیار اصلی برای اقتصاد مقاومتی، فراهم آوردن شرایطی مبتنی بر توانمندیهای داخلی است که رشد اقتصادی در بلند مدت را شکل اده و نوسانات آن را به حداقل برساند.

از طرف دیگر ،امروزه مسؤلیت اجتماعی بعنوان یکی از رویکردهای مهم در کسب و کار بنگاههای اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح شده و بهبود و حفاظت از محیط زیست به خط مشی تمام فعالیت‌ها و رفتار‌ها در بیشتر سازمان‌ها و ارگان‌ها تبدیل شده است. افزایش اگاهی مردم در زمینه حفاظت از محیط زیست، سوق دهی سرمایه‌گذاری‌ها به حمایت از صنایع و کسب و کارهایی در زمینه حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‌تر، ذخیره‌سازی منابع طبیعی برای نسل‌های آینده، مردم و دولت‌ها را به سمت ایجاد و ارائه خدمات، محصولات و استراتژی‌های سبز برده است.

توجه به محیط زیست و حفظ آن در بین نهادهای مدنی، رسانه ها، بنگاههای بخش خصوصی و دولتی و بانکها ، نشان دهنده ی مشارکتی وسیع در یک حرکت جهانی برای حفظ محیط زیست و در کنار آن ایجاد منافع برای کارکنان ، مشتریان و دیگر ذینغعان می باشد. بانک‌ها از جمله صنایع پیشرو، و بعنوان مراکز مهم اقتصادی و سرمایه گذاری، وبا آگاهی از تاثیرات منفی برخی از بنگاههای اقتصادی تولیدی بر محیط زیست،می توانند با ایجاد تمهیداتی مناسب در این راستا و از طریق سرمایه گذاری در فعالیتهای دوستدار محیط زیست، مسؤلیت اجتماعی خود را در رابطه با محیط زیست به انجام برسانند.

در این میان، نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که وظیقه تربیت نیروهای متخصص و خبره مورد نیاز دستگاههای اجرایی را به عهده دارند، حایز اهمیت ویژه ای می باشد.بررسی نظرات و پیشنهادات نخبگان و صاحبنظران علمی، در خصوص سازو کارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر موضوعاتی همچون صرفه جویی اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، می تواند بعنوان نیروی محرکه و حلقه اتصال بین دانشگاهها و بنگاههای اقتصادی و نهادهای اجرایی دولتی و خصوصی، در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار نقش مؤثری ایفاء کند.

لذا در جهت فراهم نمودن امکان هم اندیشی و تبادل نظر و ارایه راهکارهای اساسی دررابطه با نقش بانکداری در مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ محیط زیست،در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، همایش "بانکداری و محیط زیست" توسط مرکز علمی کاربردی بانک تجارت برگزار می گردد.
محورهای همایش :
بانکداری و محیط زیست
-بانکداری سبز

-نظام بانکداری و بهره وری سبز

-بانکداری و ملاحظات محیط زیستی صنعت حمل و نقل

-بانکداری و ملاحظات محیط زیستی مدیریت شهریرویکردهای مالی و اقتصادی محیط زیست

-نقش نهادهای مالی در پیشبرد پروژه های سازگار با محیط زیست و اقتصاد سبز

- رابطه بین سیاست های پولی و بانکی با سیاست های محیط زیستی کشور

-چالشها و موانع نهاد های مالی و سازمان های ذینفع در تأمین مالی پروژه های محیط زیستی

- نقش بانکها و نهادهای مالی در تأمین مالی صنایع دانش بنیان با رویکرد محیط زیستنقش تسهیلات بانکی درتوسعه اقتصاد سبز و بسترسازی اقتصاد مقاومتی

- کارکرد و الزامات تأمین مالی طرحهای محیط زیستی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

- بهینه سازی مصرف انرژی در راستای حفاظت از منابع محیط زیست

- حمایت از تولید ملی در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی با رویکرد حفاظت از محیط زیست

- بانکداری و توسعه درون زای برون نگر

- جایگاه سرمایه گذاری خارجی در تأمین مالی پروژه های محیط زیستی با عنایت به محورهای اقتصاد مقاومتی

- مدیریت منابع و درونی کردن هزینه ها در بانکداری سبز

- نقش بانکداری در گسترش فناوری های دوستدار محیط زیست

-توسعه پایدار و نقش بانکداری سبز در سرعت بخشیدن به آن

- بازنگری راهبردها و خط مشی های مؤسسات مالی و بنگاههای اقتصادی بر مفهوم توسعه پایدار

- نقش بنگاههای اقتصادی و ساختار کسب و کار در GDP سبز

-نقش بانکها در گسترش و بهبود صنعت گردشگری با رویکرد محیط زیستی.
قش آموزشهای عالی و کاربردی جهت نیل به اهداف اقتصاد سبز و توسعه پایدار
سایر موارد مرتبط با موضوع همایش
دبیر همایش : دکتر الهان علی اکبر
تلفن دبیرخانه : 02133961908
پست الکترونیک : elhamaliakbar@gmail.com
وب سایت : http://beconf.ir
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ - ۱۹:۱۶:۳۲