اولین کنفرانس تبليغ جهانی دين ، چالش ها، فرصت ها و تجارب در عرصه بین الملل
تاریخ شروع : ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : پژوهشکده امام رضا (ع)
محل برگزاری : مشهد
توضیحات : جمع آوری آخرین دستاوردها و پژوهش های مرتبط با همایش تبليغ جهانی دين ، چالش ها، فرصت ها و تجارب در عرصه بین الملل
از زوایای مختلف و استفاده از اساتید صاحب نظر داخلی و خارجی به جهت ارائه مطالب کاربردی در این زمینه جزو اهداف برگزاری این کنفرانس می باشد. با توجه به پتانسیل بسیار عالی شهر مشهد مقدس حضور اساتید از کشورهای همجوار بر غنای کنفرانس خواهد افزود و آخرین دستاوردها گردآوری و ترویج خواهد گردید.
کنفرانس در شهریور ماه 1400 در محل شهر مشهد مقدس توسط معاونت پژوهشی جامعه المصطفی(ص) العالمیه نمایندگی خراسان برگزار خواهد گردید.از اینرو از تمام صاحب نظران ، اساتید و دانشجویان دعوت می شود که مقالات خود را به این کنفرانس ارسال نمایند.
محورهای همایش :
الف. مبانی و اصول تبلیغ دینی

مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی تبلیغ دینی
اصول حاکم بر روشهای تبلیغی
اخلاق حرفه ای مبلغان
شاخصه های مطلوب تبلیغ دینی
نقش زمان و مکان در تبلیغ
ابعاد آموزشی، فرهنگی، سیاسی و ... تبلیغ
مهارت ها و بینش¬های تبلیغی
جایگاه علوم در ارتقاء تبلیغ و سواد دینی(نقش و جایگاه دانش ارتباطات، روانشناسی، جامعه شناسی، آمار و ...)
مبانی فکری مبلغ و تأثیر آن بر امر تبلیغ
مخاطب شناسی تبليغ با تأکید برکودک و نوجوان
تبلیغ از منظر عالمان دینی معاصر، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ( با تمرکز بر بیانیه گام دوم انقلاب و نمونه های عينی همچون نامه های مقام معظم رهبری به جوانان اروپا )


ب. روش شناسی مطلوب تبليغ دين در عرصه بین الملل

روش خطابه و منبر در عصر حاضر
روش برگزاری جلسات پرسش و پاسخ
روش تبلیغ مستدل و مستند
روش تبلیغ فردی و گروهی
شیوه های تبلیغ دینی در فضای مجازی
شیوه های تبليغ برای مخاطب کودک و نوجوان


ج. تجربه نگاری تبلیغ جهانی دین

تحليل گزارش های تبليغی
مدل برتر تجربه نگاری تبليغی
خاطرات تبلیغی المصطفائيان و ...
معرفی مبلغان موفق در عرصه بین الملل
معرفی مؤسسات تبليغی شیعه در جهان


د. آينده پژوهی تبلیغ در عرصه بین الملل

آسیب شناسی تبليغ دينی
فرصت ها و چالش های تبلیغ در بین الملل
موضوع شناسی و نياز سنجی
چشم انداز رقابت با رقبای بین المللی تبليغ
الگوی مطلوب تبليغ دينی در جهان


ه. چشم انداز تبليغ جهانی دين در المصطفی

واکاوی سیستم آموزشی فرهنگی پژوهشی المصطفی در تربیت مبلغان جهانی دين
مؤلفه های شبکه محتوایی تبليغ برای مبلغان المصطفی
سامانه تبليغی مطلوب در راستای ارتباط متقابل، انتقال تجارب و همپوشانی ميان مبلغان المصطفی
راههای بهره گیری از ظرفیت مذاهب و اديان آسمانی در مسیر تبليغ ارزش های الهی انسانی
دبیر همایش :
تلفن دبیرخانه : 05138836213
پست الکترونیک : info@grconf.ir
وب سایت : http://grconf.ir
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۷:۰۰:۲۳