کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران
تاریخ شروع : ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ پایان : -
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی
محل برگزاری : غیرحضوری
توضیحات : فرهنگ

نظریه های فرهنگی، تغییرات فرهنگی، فرهنگ و توسعه، فرهنگ و جامعه شناسی، فرهنگ و دین، ارتباطات میان فرهنگی، مطالعات فرهنگی اسلامی، اقتصاد و فرهنگ، سیاستگذاری در حوزه فرهنگ، مردم شناسی فرهنگی ایران، سازمان و مدیریت نهادهای فرهنگی، مسائل فرهنگی، تاریخ تمدن و فرهنگ، مديريت مراكز فرهنگی، آسيب شناسی فرهنگی، فرهنگ و قانون و سایر مباحث مرتبطتاریخ

تاریخ و فرهنگ، تاریخ اسلام، تاریخ معاصر، تاریخ تمدن، تاریخ تحولات سیاسی، مسائل تاریخی، چالشهای تاریخی، تاریخ و اقتصاد، تاریخ و گفتگو، متون تاریخی، تاریخ اجتماعی ایران، نهضتهای تاریخی و سایر مباحث مرتبطادبیات

ادبیات و اقتصاد، ادبیات و فرهنگ، ادبیات و گفتگو، بدیع، معانی و بیان، دستورزبان، نگارش، مطالعات زبانی و بلاغی، نثر و نظم، ادبیات و هویت ایرانی، پاسداشت زبان و ادبیات، نظریه های ادبی، آموزش زبان، نقد ادبی، فنون ادب فارسی، ادبیات و سیاستگذاری، ادبیات و توسعه، ادبیات و دین، ادبیات و جامعه شناسی، ادبیات و چالش ها و سایر مباحث مرتبط
محورهای همایش :
فرهنگ
تاریخ
ادبیات
دبیر همایش : دکتر سیدعلی مستجاب الدعواتی
تلفن دبیرخانه : 02128426467
پست الکترونیک : essay.2020@gmail.com
وب سایت : http://www.hlconf.ir/fa/
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۶:۰۳:۱۵