همایش ملی وقف و توسعه اجتماعی با تاکید بر قرآن و روایات
تاریخ شروع : ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه شهید چمران اهواز و اداره کل اوقاف و امورخیریه خوزستان
محل برگزاری : دانشگاه شهید چمران اهواز
توضیحات : *وقف ، قرآن و حدیث:
شواهد و مستندات قرآنی وقف
جایگاه و آثار وقف در حدیث
سیره ائمه (ع) و وقف
وقف و توسعه فعالیت های قرآنی
وقف در بیان اندیشمندان مسلمان
وقف، ترویج فرهنگ قرآن و عترت(ع)

وقف، فقه و حقوق:
اعتبارشناسی و حجیت وقف نامه های کهن
بررسی تطبیقی وقف در اسلام و دیگر نظام های حقوقی جهان
بررسی وقف در حقوق ایران و دیگر کشورهای جهان
صدقه جاریه و نسبت آن با وقف

وقف، توسعه و اجتماع:
تبیین ضرورت توسعه وقف در عرصه اجتماع
وقف و توانمند سازی جوامع محلی
وقف و رفاه و عدالت اجتماعی
وقف و ارتقای سلامت اجتماعی
وقف و جامعه مدرن
محورهای همایش :
*وقف ، قرآن و حدیث:
شواهد و مستندات قرآنی وقف
جایگاه و آثار وقف در حدیث
سیره ائمه (ع) و وقف
وقف و توسعه فعالیت های قرآنی
وقف در بیان اندیشمندان مسلمان
وقف، ترویج فرهنگ قرآن و عترت(ع)

وقف، فقه و حقوق:
اعتبارشناسی و حجیت وقف نامه های کهن
بررسی تطبیقی وقف در اسلام و دیگر نظام های حقوقی جهان
بررسی وقف در حقوق ایران و دیگر کشورهای جهان
صدقه جاریه و نسبت آن با وقف

وقف، توسعه و اجتماع:
تبیین ضرورت توسعه وقف در عرصه اجتماع
وقف و توانمند سازی جوامع محلی
وقف و رفاه و عدالت اجتماعی
وقف و ارتقای سلامت اجتماعی
وقف و جامعه مدرن
دبیر همایش : مهندس براتی
تلفن دبیرخانه : 09302944215
پست الکترونیک : sdconf97@gmail.com
وب سایت : http://www.okhconf.ir
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ - ۰۹:۴۲:۴۱