کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
تاریخ شروع : ۲۰ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۲۰ آبان ۱۳۹۵
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول-گلستان
محل برگزاری : استان گلستان، شهرستان علي آباد کتول، بلوار دانشجو،دانشگاه ازاد اسلامي واحد علی آباد کتول.دانشکده علوم انسانی، طبقه همکف، دبیر خانه کنفرانس زبان و مطالعات آموزشی شماره تماس دبیرخانه
توضیحات :
Applied Linguistics and Language Education
Corpus and Language Teaching
Culture and Literature in English Language Education
Educational Technology and Language Learning
English as a Lingua Franca and World Englishes
English for Academic or Specific Purposes
English Language Curriculum and Teaching Materials
Innovation in Language Teaching and Learning
Language and Culture
Language and Literature
Language Learning and Acquisition
Language Testing and Evaluation
Literature and History
Literature and Other Arts
Multimedia and ICT in English Language Education
Second or Foreign Language Teaching and Teacher Development
Teacher Training and Education
Translation Studies and Language Teaching
Linguistics
Methodology
Sociolinguistics
Teacher training
psycholinguistics

کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
محورهای همایش :
علوم تربیتی
*آموزش و بهسازی منابع انسانی
*مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
*تکنولوژی آموزشی
*برنامه ریزی درسی
*تحقیقات آموزشی
*مدیریت آموزشی
* سنجش و اندازه گیری
علوم روانشناسی
*روانشناسی تربیتی
*روانشناسی عمومی
*فلسفه تعلیم و تربیت
زبان وادبیات فارسی
*شيوه هاي آموزش زبان فارسي
*آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
*ادبيات از ديدگاه زبان شناسي
*زبان شناسي و ترجمه
*گويش هاي موجود درایران
علوم ورزشی
*تربیت بدنی
*علوم ورزشی
*یادگیری حرکتی
*رفتار حرکتی
*روانشناسی ورزشی
دبیر همایش : دكتر قاسم باراني
تلفن دبیرخانه : 01734239784
پست الکترونیک : exe-committee@cles1.ir
وب سایت : http://cles1.ir
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ - ۲۱:۴۱:۵۳