پنجمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ شروع : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ پایان : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
محل برگزاری : شیراز
توضیحات : با توجه به اینکه چشم انداز بیست ساله کشور، دستیابی به توسعه پایدار می باشد، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در راستای اهداف اصلی خود که همان «ارتقا سطح فرهنگ عمومی جامعه به منظور دستیابی به توسعه پایدار» می باشد، با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشور اقدام به برگزاری «پنجمین همایش بین المللی توسعه پایدار» نموده است.
محورهای همایش :
محورهای همایش

1) علوم مدیریت و توسعه پایدار
1-1) مدیریت استراتژیک و توسعه پایدار
2-1) مدیریت بازرگانی و توسعه پایدار
3-1) مدیریت اجرایی و توسعه پایدار
4-1) مدیریت شهری و توسعه پایدار
5-1) مدیریت دولتی و توسعه پایدار
2) روانشناسی و توسعه پایدار
1-2) برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
2-2) نقش تعلیم و تربیت و توسعه پایدار
3-2) مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
4-2) مشاوره و راهنمایی پایدار
5-2) روانشناسی و توسعه پایدار
3) علوم انسانی و توسعه پایدار
1-3) مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار
2-3) آموزش و پرورش و توسعه پایدار
3-3) معارف اسلامی و توسعه پایدار
4-3) علوم اقتصادی و توسعه پایدار
5-3) ادبیات فارسی و توسعه پایدار
دبیر همایش : آقای مومنی
تلفن دبیرخانه : 07132309166
پست الکترونیک : mph@sdcongress.ir
وب سایت : http://mph.sdcongress.ir/c/16
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۰۰:۲۰:۰۴