کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
تاریخ شروع : ۲۰ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۲۰ آبان ۱۳۹۵
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول
توضیحات : برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول
محورهای همایش :
آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان ، زبانشناسی
• Applied Linguistics and Language Education
• Corpus and Language Teaching
• Educational Technology and Language Learning
• English as a Lingua Franca and World Englishes
• English for Academic or Specific Purposes
• English Language Curriculum and Teaching Materials
• Language and Culture
• Language and Literature
• Language Testing and Evaluation
• Literature and Other Arts
• Multimedia and ICT in English Language Education
• Translation Studies and Language Teaching
علوم تربیتی
• آموزش و بهسای منابع انسانی
• مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
• تکنولوژی آموزشی
• برنامه ریزی درسی
• تحقیقات آموزشی
• مدیریت آموزشی
• سنجش و اندازه گیری
علوم روانشناسی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی عمومی
• فلسفه تعلیم و تربیت
زبان وادبیات فارسی
• شيوه هاي آموزش زبان فارسي
• آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
• ادبيات از ديدگاه زبان شناسي
• زبان شناسي و ترجمه
• گويش هاي موجود درایران
دبیر همایش : دکتر مسعود رادمهر
تلفن دبیرخانه : 01734239784
پست الکترونیک : exe-committee@cles1.ir
وب سایت : http://www.cles1.ir/
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ - ۱۰:۱۷:۲۴