کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
تاریخ شروع : ۱۸ مهر ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۱۸ مهر ۱۳۹۷
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه شهیدچمران اهواز
محل برگزاری : دانشگاه شهیدچمران اهواز
توضیحات : محورها


1. کیفیت زندگی زندگی و توسعه

2. نقش عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها در توسعه

3. جامعه مدنی و حقوق شهروندی و توسعه اجتماعی

4. نقش سرمایه اجتماعی

5. اشتغال و توسعه اجتماعی

6. نقش آموزش و پرورش

7. اوقات فراغت و توسعه

8. نقش رفاه اجتماعی در توسعه اجتماعی

9. بهداشت و توسعه

10. نقش وقف در توسعه اجتماعی

11. جمعیت و توسعه اجتماعی

12. امنیت اجتماعی و توسعه اجتماعی

13. مصرف گرایی و محیط زیست و توسعه اجتماعی

سایر محورهای جانبی
1. جامعه شناسی روستایی
2. جامعه شناسی پزشکی
3. جامعه شناسی سلامت
4. جامعه شناسی انقلاب
5. جامعه شناسی شهری
6. جامعه شناسی آموزش و پرورش
7. جامعه شناسی انحرافات
8. جامعه شناسی سازمان­ها
9. جامعه شناسی محیط زیست
10. جامعه شناسی سیاسی
11. جامعه شناسی ادبیات
12. جامعه شناسی قشرها و نابرابری
13. جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
14. روان شناسی اجتماعی
15. جامعه شناسی صنعتی
16. جامعه شناسی دین
17. تغییرات اجتماعی
18. جامعه شناسی خانواده
19. جامعه شناسی جنگ
20. جامعه شناسی جهان سوم
21. جامعه شناسی جوانان
22. جامعه کار و شغل
23. جامعه شناسی ورزش
24. جامعه شناسی ارتباطات
محورهای همایش :
محورها


1. کیفیت زندگی زندگی و توسعه

2. نقش عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها در توسعه

3. جامعه مدنی و حقوق شهروندی و توسعه اجتماعی

4. نقش سرمایه اجتماعی

5. اشتغال و توسعه اجتماعی

6. نقش آموزش و پرورش

7. اوقات فراغت و توسعه

8. نقش رفاه اجتماعی در توسعه اجتماعی

9. بهداشت و توسعه

10. نقش وقف در توسعه اجتماعی

11. جمعیت و توسعه اجتماعی

12. امنیت اجتماعی و توسعه اجتماعی

13. مصرف گرایی و محیط زیست و توسعه اجتماعی

سایر محورهای جانبی
1. جامعه شناسی روستایی
2. جامعه شناسی پزشکی
3. جامعه شناسی سلامت
4. جامعه شناسی انقلاب
5. جامعه شناسی شهری
6. جامعه شناسی آموزش و پرورش
7. جامعه شناسی انحرافات
8. جامعه شناسی سازمان­ها
9. جامعه شناسی محیط زیست
10. جامعه شناسی سیاسی
11. جامعه شناسی ادبیات
12. جامعه شناسی قشرها و نابرابری
13. جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
14. روان شناسی اجتماعی
15. جامعه شناسی صنعتی
16. جامعه شناسی دین
17. تغییرات اجتماعی
18. جامعه شناسی خانواده
19. جامعه شناسی جنگ
20. جامعه شناسی جهان سوم
21. جامعه شناسی جوانان
22. جامعه کار و شغل
23. جامعه شناسی ورزش
24. جامعه شناسی ارتباطات
دبیر همایش : دکتر معصومه باقری
تلفن دبیرخانه : 06134451828
پست الکترونیک : sdconf97@gmail.com
وب سایت : http://sdconf.ir
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ - ۰۰:۰۷:۰۴