سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
تاریخ شروع : ۱۹ آذر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۱۹ آذر ۱۳۹۶
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
محل برگزاری : تهران
توضیحات : سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
The 3rd International Conference of the Humanities and Social Studies
www.csconf.ir
توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
الهیات و معارف اسلامی
علوم اقتصادی و توسعه
زبان شناسی و آموزش
زبان و ادبیات فارسی
آموزش و پرورش
مشاور و راهنمایی
تاریخ و تمدن
علوم مدیریت
علوم سیاسی
فقه و حقوق

توانمند سازی جامعه در حوزه مطالعات اجتماعی:
جامعه شناسی مسائل اجتماعی
برنامه ريزی رفاه اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
پژوهش علوم اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی
روانشناسی اجتماعی
ازدواج و خانواده
مطالعات جوانان
جمعیت شناسی
علوم تربیتی
محورهای همایش :
سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
The 3rd International Conference of the Humanities and Social Studies
www.csconf.ir
توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
الهیات و معارف اسلامی
علوم اقتصادی و توسعه
زبان شناسی و آموزش
زبان و ادبیات فارسی
آموزش و پرورش
مشاور و راهنمایی
تاریخ و تمدن
علوم مدیریت
علوم سیاسی
فقه و حقوق

توانمند سازی جامعه در حوزه مطالعات اجتماعی:
جامعه شناسی مسائل اجتماعی
برنامه ريزی رفاه اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
پژوهش علوم اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی
روانشناسی اجتماعی
ازدواج و خانواده
مطالعات جوانان
جمعیت شناسی
علوم تربیتی
دبیر همایش : مسئول دبیرخانه
تلفن دبیرخانه : 02177890929
پست الکترونیک : info@csconf.ir
وب سایت : http://csconf.ir/fa/
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ - ۱۱:۴۶:۴۳