کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
تاریخ شروع : ۲۹ آذر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۹ آذر ۱۳۹۶
گروه : علوم پایه
برگزار کننده : دانشگاه شهیدچمران اهواز - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان
محل برگزاری : سالن همایش های سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان
توضیحات : اکتشاف ( زمین شناسی اقتصادی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی، بررسی های فنی اقتصادی و معدنی،اکتشافات نوین،عناصر نادر خاکی،علوم گوهر)
زمین شناسی بنیادین (پترولوژی، چینه و فسیل شناسی،نقشه زمین شناسی، زمین شناسی نفت و دیاپیریسم، زمین شناسی کواترنری و سنگ رسوب)
زمین ساخت، زمین لرزه، لرزه شناسی و مهندسی زلزله
زمین شناسی دریایی، اقیانوس شناسی، رسوب شناسی و محیطهای رسوبی و ژئوفیزیک دریا
زمین شناسی زیست محیطی، پزشکی و کشاورزی
ژئومتیکس و ژئوفیزیک هوایی
مخاطرات زمین شناختی،زمین شناسی مهندسی و آب زمین شناسی
کانه آرایی و فراوری مواد معدنی
روشهای آنالیز دستگاهی در مواد معدنی
میراث زمین شناختی، ژئوتوریسم و غارشناسی
آموزش علوم زمین
علوم زمین و اقتصاد مقاومتی
محورهای همایش :
اکتشاف ( زمین شناسی اقتصادی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی، بررسی های فنی اقتصادی و معدنی،اکتشافات نوین،عناصر نادر خاکی،علوم گوهر)
زمین شناسی بنیادین (پترولوژی، چینه و فسیل شناسی،نقشه زمین شناسی، زمین شناسی نفت و دیاپیریسم، زمین شناسی کواترنری و سنگ رسوب)
زمین ساخت، زمین لرزه، لرزه شناسی و مهندسی زلزله
زمین شناسی دریایی، اقیانوس شناسی، رسوب شناسی و محیطهای رسوبی و ژئوفیزیک دریا
زمین شناسی زیست محیطی، پزشکی و کشاورزی
ژئومتیکس و ژئوفیزیک هوایی
مخاطرات زمین شناختی،زمین شناسی مهندسی و آب زمین شناسی
کانه آرایی و فراوری مواد معدنی
روشهای آنالیز دستگاهی در مواد معدنی
میراث زمین شناختی، ژئوتوریسم و غارشناسی
آموزش علوم زمین
علوم زمین و اقتصاد مقاومتی
دبیر همایش : دبیر اجرایی : مهندس براتی
تلفن دبیرخانه : 09307064830
پست الکترونیک : samin.is41216@gmail.com
وب سایت : http://res2017.ir/fa/
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ - ۰۰:۵۳:۲۸