سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
تاریخ شروع : ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
محل برگزاری : قم
توضیحات : الف: مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی

آموزش و پرورش" ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی، تطبیقی"

Education and Training of "elementary,preschool,school,matching"

تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی

Education and training of religious and promotion of Islamic Cultural

مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی

Management,Researches and Educational Technology

برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین

Curriculum Planning and Modern Educating Method

برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی

Educational Planning and Academic Progress

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

Management and High Education Planning

آموزش و بهسازی منابع انسانی

Training and Improvement of Human Resources

رفتار شهروند سازمانی

Behavior of Organizational Citizenship

آموزش الكترونيك

E-Learning

اخلاق اسلامی

Islamic Ethics

مطالعات زنان و خانواده

Studies of Women and Family

مشاور و راهنمایی(شغلی، خانواده، توانبخشی)

Consultant and Guidance (Work,Family,Rehabilitation)

نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی

Innovation and Research in Educational Sciences

سایر مطالعات و تحقیقات نوین در علوم تربیتی

Other New Researches in Educational Sciences

نقش و جایگاه علوم تربیتی در حوزه و دانشگاه

ب: مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم روانشناسی

سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )

Evaluation and Measurement (Psychometrics)

روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان

Clinical Psychology of Kids and Adults

روانشناسی صنعتی و سازمانی

Psychology of Industrial and Organizational

روانشناسی فرهنگی و اسلامی

Psychology of Cultural and Islamic

فلسفه تعلیم و تربیت

Philosophy of Education and Training

روانشناسی و شخصیت

Psychology and Personality

روانشناسی و سلامت

Psychology and Health

روانشناسی و اسلام

Psychology and Islam

روانشناسی و تربیت

Psychology and Educationروانشناسی و فرهنگ

Psychology and Cultural

روانشناسی عمومی

Public Psychology

مشاوره مدرسه

School Consultant

نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی

Innovation and research in Psychological Science

سایر مطالعات و تحقیقات نوین در علوم روانشناسی

Other New Researches in Psychology Sciences

نقش و جایگاه علوم روانشناسی در حوزه و دانشگاه


محورهای همایش :
الف: مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی

آموزش و پرورش" ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی، تطبیقی"

Education and Training of "elementary,preschool,school,matching"

تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی

Education and training of religious and promotion of Islamic Cultural

مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی

Management,Researches and Educational Technology

برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین

Curriculum Planning and Modern Educating Method

برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی

Educational Planning and Academic Progress

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

Management and High Education Planning

آموزش و بهسازی منابع انسانی

Training and Improvement of Human Resources

رفتار شهروند سازمانی

Behavior of Organizational Citizenship

آموزش الكترونيك

E-Learning

اخلاق اسلامی

Islamic Ethics

مطالعات زنان و خانواده

Studies of Women and Family

مشاور و راهنمایی(شغلی، خانواده، توانبخشی)

Consultant and Guidance (Work,Family,Rehabilitation)

نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی

Innovation and Research in Educational Sciences

سایر مطالعات و تحقیقات نوین در علوم تربیتی

Other New Researches in Educational Sciences

نقش و جایگاه علوم تربیتی در حوزه و دانشگاه

ب: مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم روانشناسی

سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )

Evaluation and Measurement (Psychometrics)

روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان

Clinical Psychology of Kids and Adults

روانشناسی صنعتی و سازمانی

Psychology of Industrial and Organizational

روانشناسی فرهنگی و اسلامی

Psychology of Cultural and Islamic

فلسفه تعلیم و تربیت

Philosophy of Education and Training

روانشناسی و شخصیت

Psychology and Personality

روانشناسی و سلامت

Psychology and Health

روانشناسی و اسلام

Psychology and Islam

روانشناسی و تربیت

Psychology and Educationروانشناسی و فرهنگ

Psychology and Cultural

روانشناسی عمومی

Public Psychology

مشاوره مدرسه

School Consultant

نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی

Innovation and research in Psychological Science

سایر مطالعات و تحقیقات نوین در علوم روانشناسی

Other New Researches in Psychology Sciences

نقش و جایگاه علوم روانشناسی در حوزه و دانشگاه


دبیر همایش : جناب آقای هشترودی
تلفن دبیرخانه : 02177230678
پست الکترونیک : info@ctconf.ir
وب سایت : http://ctconf.ir/fa/
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ - ۱۶:۴۳:۳۸