همایش فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو
تاریخ شروع : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه خوارزمی
محل برگزاری : تهران - دانشگاه خوارزمی
توضیحات : فلسفه اسلامی و چالش های فلسفی معاصر
فلسفه اسلامی و امکان فلسفه های مضاف با رویکرد اسلامی
مساله شر و راه کارهای فلسفه و حکمت اسلامی
الحاد و خداناباوری معاصر و فلسفه اسلامی
فلسفه اسلامی و معنای زندگی
مساله زندگی اخروی و فلسفه اسلامی
راه کارهای کاربردی کردن فلسفه اسلامی
فلسفه های تطبیقی و توانمندی فلسفه اسلامی
محورهای همایش :
فلسفه اسلامی و چالش های فلسفی معاصر
فلسفه اسلامی و امکان فلسفه های مضاف با رویکرد اسلامی
مساله شر و راه کارهای فلسفه و حکمت اسلامی
الحاد و خداناباوری معاصر و فلسفه اسلامی
فلسفه اسلامی و معنای زندگی
مساله زندگی اخروی و فلسفه اسلامی
راه کارهای کاربردی کردن فلسفه اسلامی
فلسفه های تطبیقی و توانمندی فلسفه اسلامی
دبیر همایش : تهران - دانشگاه خوارزمی
تلفن دبیرخانه : 02188306651
پست الکترونیک : philosophy@khu.ac.ir
وب سایت : http://ncip.khu.ac.ir
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ - ۱۱:۴۶:۵۴