اعضای هیات علمی

دکتر عباس کریمی

دکتر عباس کریمی                                                   

 فوق دکترا  و عضو گروه  تخصصی کامپیوتر 

                                    

 

 

 

   
دکتر حبیب اله جوانمرد

دکتر حبیب اله جوانمرد                                                                  

  دانشیار و عضو گروه  تخصصی مدیریت 

   
دکتر فرزاد نوابخش

دکتر فرزاد نوابخش

 عضو گروه تخصصی جامعه شناسی 

   
دکتر ابراهیم اقامحمدی

 

دکتر ابراهیم اقامحمدی    

عضو گروه تخصصی  حقوق و علوم سیاسی

 

 

   
دکتر علی حسنی

دکتر علی حسنی

 عضو گروه تخصصی پتروشیمی

   
   

 دکتر سید رضا نبوی

 عضو گروه تخصصی کامپیوتر

   
 دکتر مسعود خدیمی

دکتر مسعود خدیمی

 عضو گروه  تخصصی حقوق  و علوم سیاسی

   
 دکتر اعظم مرجانی

 

دکتر اعظم مرجانی                                                                          

 دانشیار و عضو گروه  تخصصی شیمی

 

   
 دکتر عزت الله صداقت فر

دکتر عزت اله صداقت فر

گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

   
 دکتر حمید آزادگان

 دکتر حمید آزادگان

عضو گروه تخصصی علوم پژشکی

   
 دکتر احمد سرلک

 دکتر احمد سرلک

عضو گروه تخصصی اقتصاد