دوره جامع آموزشی - کاربردی آینده پژوهی

جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

  اساتید دوره : دکتر مهدی مطهرنیا . استاد دانشگاه و آینده پژوه و تئوریسین سیاسی دکتر عبدالمجید کرامت زاده . دکتری آینده پژوهی فناوری و طراحی سناریو