شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان آئين نامه استفاده از دوره فرصت مطالعاتي علوم پزشكي به یکی از دوستانتان دارید :