شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت به یکی از دوستانتان دارید :