شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان سمپوزیوم بین المللی تازه های بیماریهای التهابی روده (IBD) به یکی از دوستانتان دارید :