شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان کنفرانس دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم به یکی از دوستانتان دارید :