پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ برگزاری : ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی
تاریخ برگزاری : ۱۴ مهر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان ، آکادمی بین المللی علوم گرجستان و سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
محل برگزاری : دانشگاه New Vision
گروه : علوم انسانی
تاریخ برگزاری : ۱۶ مهر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان ، آکادمی بین المللی علوم گرجستان و سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
محل برگزاری : دانشگاه New Vision
گروه : کشاورزی
دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
تاریخ برگزاری : ۱۷ مهر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان ، آکادمی بین المللی علوم گرجستان و سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
محل برگزاری : دانشگاه New Vision
گروه : فنی و مهندسی
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند
تاریخ برگزاری : ۲۳ مهر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان ، آکادمی بین المللی علوم گرجستان و سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
محل برگزاری : دانشگاه New Vision
گروه : فنی و مهندسی
پنجمین کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه
تاریخ برگزاری : ۲۶ مهر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان ، آکادمی بین المللی علوم گرجستان و سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
محل برگزاری : دانشگاه New Vision
گروه : مدیریت
کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
تاریخ برگزاری : ۲۲ مهر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان ، آکادمی بین المللی علوم گرجستان و سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
محل برگزاری : دانشگاه New Vision
گروه : علوم انسانی