کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
تاریخ برگزاری : ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده : انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
چهارمین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران
تاریخ برگزاری : ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : کشاورزی
چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی
تاریخ برگزاری : ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : علوم انسانی
ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
تاریخ برگزاری : ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : مدیریت
چهارمین همایش ملی ایده های نوین درمهندسی برق وکامپیوتر
تاریخ برگزاری : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : فنی و مهندسی
پژوهش های نوین در مهندسی پزشکی
تاریخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه آزاد دزفول
محل برگزاری : دانشگاه آزاد دزفول
گروه : فنی و مهندسی
سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
تاریخ برگزاری : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور استان قزوین
محل برگزاری : دانشگاه پیام نور استان قزوین
گروه : علوم انسانی