اعضای هیات علمی

دکتر عباس کریمی

دکتر عباس کریمی                                                   

 فوق دکترا - گروه  تخصصی کامپیوتر 

                                    

 

دکتر محمدحسن الهی منش

دکتر محمد حسن الهی منش 

 گروه تخصصی علوم سیاسی

   
دکتر حبیب اله جوانمرد

دکتر حبیب اله جوانمرد                                                                  

  دانشیار و گروه  تخصصی مدیریت 

   
دکتر فرزاد نوابخش

دکتر فرزاد نوابخش

 گروه تخصصی جامعه شناسی 

   
دکتر ابراهیم اقامحمدی

 

دکتر ابراهیم اقامحمدی    

گروه تخصصی حقوق 

 

 

   
دکتر علی حسنی

دکتر علی حسنی

 گروه تخصصی پتروشیمی

   
   

 مهندس سید رضا نبوی

 گروه تخصصی کامپیوتر

   
 دکتر مسعود خدیمی

دکتر مسعود خدیمی

 گروه  تخصصی حقوق

   
 

 

دکتر اعظم مرجانی                                                                          

 دانشیار و گروه  تخصصی شیمی

 

   
 دکتر عزت الله صداقت فر

دکتر عزت اله صداقت فر

گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

   
   گروه  تخصصی سیاستگذاری عمومی