اعضای هیات علمی

دکتر عباس کریمی

دکتر عباس کریمی                                                   

 فوق دکترا  و عضو گروه  تخصصی کامپیوتر 

                                    

 

       
دکتر حبیب اله جوانمرد

دکتر حبیب اله جوانمرد                                                                  

  دانشیار و عضو گروه  تخصصی مدیریت 

   
دکتر فرزاد نوابخش

دکتر فرزاد نوابخش

 عضو گروه تخصصی جامعه شناسی 

   
دکتر ابراهیم اقامحمدی

 

دکتر ابراهیم اقامحمدی    

عضو گروه تخصصی حقوق 

 

 

   
دکتر علی حسنی

دکتر علی حسنی

 عضو گروه تخصصی پتروشیمی

   
   

 مهندس سید رضا نبوی

 عضو گروه تخصصی کامپیوتر

   
 دکتر مسعود خدیمی

دکتر مسعود خدیمی

 عضو گروه  تخصصی حقوق

   
 

 

دکتر اعظم مرجانی                                                                          

 دانشیار و عضو گروه  تخصصی شیمی

 

   
 دکتر عزت الله صداقت فر

دکتر عزت اله صداقت فر

گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

   
 دکتر حمید آزادگان

 دکتر حمید آزادگان

عضو گروه تخصصی علوم پژشکی

   
 دکتر احمد سرلک

 دکتر احمد سرلک

عضو گروه تخصصی اقتصاد

   
 

 

دکتر هما یزدانی

عضو گروه تخصصی علوم انسانی